Przewodniczący

 

Marcin Różycki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

tel. 782-123-970

e-mail: rozycki91@vp.pl

  

§19

Do kompetencji Przewodniczącego Forum PWSZ należy:

  1. Reprezentowanie Forum PWSZ na zewnątrz;
  2. Kierowanie pracami Prezydium Forum PWSZ;
  3. Zwoływanie posiedzeń Prezydium Forum PWSZ;
  4. Przewodniczenie Zjazdom Forum PWSZ;
  5. Podpisywanie wszystkich uchwał oraz pism Prezydium Forum PWSZ;
  6. Udzielania wyjaśnień dotyczących działalności Prezydium Forum PWSZ;
  7. Uczestniczenie na zaproszenie Przewodniczącego PSRP w posiedzeniach Rady Studentów PSRP lub delegowanie innego członka Prezydium Forum PWSZ;
  8. Zlecanie zadań pozostałym członkom Prezydium Forum PWSZ, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Forum PWSZ;
  9. W razie stwierdzenia rażących uchybień w działaniach członka Prezydium Forum PWSZ, zawieszenie go w sprawowaniu funkcji, niezwłoczne zwołanie posiedzenia Prezydium Forum PWSZ nie później niż w ciągu 21 dni roboczych od dnia, w których nastąpiło zawieszenie. Prezydium Forum PWSZ może uchylić w drodze uchwały takie zawieszenie;
  10. Współpraca z KRepSZ;